Vindlast

Etter at vindmiljøet og vindfeltet der konstruksjonen skal stå er bestemt kan vindlasten på konstruksjonen bestemmes. For å bestemme vindlasten trenger en å vite trykket fra vinden på konstruksjon eller integrert trykk på en konstruksjonsdel. Dette igjen bestemmes vanligvis gjennom koeffisienter til fri vindhastighet eller vindtrykk. Med fri vindhastighet menes vindhastighet på det lokale stedet dersom konstruksjonen ikke var til stede. For en slik analyse trenger en å vite koeffisientene som skal brukes.

Hans-Petter Brathaug as tilbyr å beregne statisk og dynamisk vindlast. Dynamisk vindlast på konstruksjonen kan bli gitt som korrelerte tidsrekker av lokale laster, eller som laster i frekvensplanet med tilhørende koherenser eller som modale laster på konstruksjonen.

Det kan beregnes laster for en gitt vindtilstand, f eks midlere vindhastighet i 10 meters høyde, eller det kan beregnes estimerverdier av laster i f eks konstruksjonenes levetid.

Når en konstruksjon har mange deler/element med variable laster vil det være behov for at programvaren som beregner vindlasten kommuniserer med programvaren som beregner konstruksjonsresponsen. Selv med en forenkling av lastbeskrivelsen til modale laster vil det være en stor mengde med lastdata som skal overføres. Vindlast og vindresponsanalyse tilbys som en integrert analyse.

Det kan beregnes vindlast på de fleste type av konstruksjoner.

Eksempler på konstruksjoner som det kan beregnes vindlast for:

 Offshore-konstruksjoner

 Byggninger

 Bruer

 Tårn

Virvelavløsningskrefter kan inkluderes i vindlastberegningene

 

Vindresponsberegninger