Vindrespons

Med vindrespons menes her respons av konstruksjoner fra vindlast.

Som nevnt under vindlast kan vindresponsanalysen tilbys som en integrert del sammen med vindlastberegningen.

Det tilbys responsberegninger i tidsplanet og frekvensplanet. I frekvensplanet er det to typer av analyser som kan gjøres. Den første er full frekvensanalyse og den andre er modal frekvensanalyse.

Responsstørrelser fra statisk og dynamisk respons kan være:

I dynamisk analyser kan en beregne tidsrekker av responsen. Fra disse kan en vise konstruksjonens bevegelser i rommet. Videre får en ut statistiske parametere av responsstørrelser (middelverdi, standardavvik, korrelasjoner, ekstremverdier .. ) for hver analysert vindtilstand. Ekstremverdier av responsstørrelser kan også estimeres for f eks konstruksjonens levetid. Responsspektra og koherenser mellom responsstørrelser kan plottes eller skrives ut.

I en integrert analyse kan modeller for vind-konstruksjon-samvirke implementeres.

Vindresponsberegninger med dynamisk analyse er utført for Torevika bru Øst ved Bergen og ny bru over Svinesund.