Vindmiljødata 

Før en kan beregne vindlasten på en konstruksjon må en vite vindmiljøet på stedet konstruksjonen skal stå. I de enkleste tilfellene kan en finne det en trenger i standarder eller regelverk. For konstruksjoner hvor vinden er svært viktig kan det være behov for å vite mer om vinden enn det som står i standarden. Informasjon om turbulensforhold er f eks svært viktig når en skal utføre dynamiske analyser med vinden som dynamisk last. Dersom en ikke vil være svært konservativ kan det være behov for målinger av vindhastigheter på steder. Det kan også være at godkjennende myndigheter eller klassifiseringsselskap krever at vindforholdene på stedet blir dokumentert. Der det er påkrevd eller ønskelig kan det ytes bistand med dette.

Dersom en har innskaffet informasjon om middelvindshastigheten f eks i høge 10 m over bakken, må en før en kan beregne last estimere vindhastigheten i de høgder som konstruksjonen står på. Dersom en skal beregne dynamisk vindlast må vindkinematikken i rommet beregnes. Hans-Petter Brathaug as tilbyr å utføre slike beregninger fra det en måtte ha av data som beskriver miljøet. Det er slik at alt kan ikke måles, og det en ikke har verdier for må en estimere ut fra modeller. Det kan beregnes tidsrekker og  spektra for vindhastigheter i rommet og samhørighet mellom dem, som koherens og korrelasjonen mellom vindhastighetskomponentene..